PacMan.java [Last ned]

import javafx.animation.KeyFrame;
import javafx.animation.KeyValue;
import javafx.animation.ParallelTransition;
import javafx.animation.PathTransition;
import javafx.animation.RotateTransition;
import javafx.animation.SequentialTransition;
import javafx.animation.Timeline;
import javafx.scene.shape.LineTo;
import javafx.scene.shape.MoveTo;
import javafx.scene.shape.Path;
import javafx.util.Duration;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Arc;
import javafx.scene.shape.ArcType;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Stage;
 
 
/* Programmet demonstrerer animasjon i JavaFX
 * ved å animere en "PacMan".*/
public class PacMan extends Application {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 @Override
 public void start(Stage stage) {
  Group root = new Group();
  Scene scene = new Scene(root, 800, 300);
  stage.setScene(scene);
  stage.setTitle("PacMan Demo");
 
  // Definerer "PacMan" med åpen munn (30+300 gr)
  Arc pacman = new Arc(100, 200, 50, 50, 30, 300);
  pacman.setStroke(Color.BLACK);
  pacman.setFill(Color.YELLOW);
  pacman.setType(ArcType.ROUND);
  root.getChildren().add(pacman);
 
  // Overskrift
  Font font = new Font("Arial", 44);
  Text txt = new Text(300, 80, "PacMan");
  txt.setStroke(Color.YELLOW);
  txt.setFill(Color.RED);
  txt.setFont(font);
  root.getChildren().add(txt);
 
  // Forflytning fra ventre mot høyre
  Path høyreSti = new Path();
  høyreSti.getElements().add(new MoveTo(100, 200));
  høyreSti.getElements().add(new LineTo(700, 200));
  PathTransition høyreFlytt = new PathTransition();
  høyreFlytt.setDuration(Duration.millis(2000));
  høyreFlytt.setPath(høyreSti);
  høyreFlytt.setNode(pacman);
 
  // Rotasjon 180 gr med klokken
  RotateTransition medKlokken =
   new RotateTransition(Duration.millis(500), pacman);
  medKlokken.setByAngle(180);
 
  // Forflytning fra høyre mot venstre
  Path venstreSti = new Path();
  venstreSti.getElements().add(new MoveTo(700, 200));
  venstreSti.getElements().add(new LineTo(100, 200));
  PathTransition venstreFlytt = new PathTransition();
  venstreFlytt.setPath(venstreSti);
  venstreFlytt.setNode(pacman);
  venstreFlytt.setDuration(Duration.millis(2000));
 
  // Rotasjon 180 gr mot klokken
  RotateTransition motKlokken =
   new RotateTransition(Duration.millis(500), pacman);
  motKlokken.setByAngle(-180);
 
  // Sekvensiell utførelse bevegelser og rotasjoner
  SequentialTransition flytting =
   new SequentialTransition();
  flytting.getChildren().addAll(
   høyreFlytt, medKlokken, venstreFlytt, motKlokken);
  flytting.setCycleCount(Timeline.INDEFINITE);
 
  // Åpne og lukke "munnen"
  Timeline gaping = new Timeline();
  gaping.setCycleCount(Timeline.INDEFINITE);
  gaping.setAutoReverse(true);
  KeyValue vinkel = new KeyValue(
   pacman.startAngleProperty(), 0);
  KeyValue bue = new KeyValue(
   pacman.lengthProperty(), 360);
  KeyFrame kf = new KeyFrame(
   Duration.millis(500), vinkel, bue);
  gaping.getKeyFrames().add(kf);
 
  // Parallell utførelse av bevegelse/rotasjon
  // og åpning/lukking av "munn"
  ParallelTransition animasjon=new ParallelTransition();
  animasjon.getChildren().addAll(flytting, gaping);
 
  stage.show();    // Vis scenegrafen
  animasjon.play();  // Spill av!
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.