Drivstoff.java [Last ned]

/*
 * Leser drivstoffsalg (4 ulike typer) fra fil for en enkelt
 * dag. Beregner og skriver tilbake til den samme filen samlet
 * omsetning for hhv. bensin og diesel for denne dagen.
 * Evt. tomme linjer på filen blir bare hoppet over.
 */
 
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.Double.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.util.*;
import java.io.*;
 
public class Drivstoff {
 
 public static void main(String[] args) {
  String filnavn = showInputDialog("Gi filnavn:");
  try {
   // Inndatastrøm åpnes
   File fil = new File(filnavn);
   Scanner leser = new Scanner(fil);
   double sumLB=0, sumLD=0, sumKrB=0, sumKrD=0;
   while ( leser.hasNextLine() ) {
    String linje = leser.nextLine();
    linje = linje.trim();
    // Fjerner tomme tegn foran og bak i tegnsekvensensen, og
    // om den da blir tom så er den ikke en inndatalinje.
    if ( linje.length() > 0 ) {
     String[] data = linje.split("( )+");
     // Skilletegn på filen er ett eller flere blanke tegn
     // Splitter linjen i tre element: kode  liter  kr
     char kode = data[0].toUpperCase().charAt(0);
     double liter = parseDouble(data[1]);
     double kr = parseDouble(data[2]);
     if ( kode == 'L' || kode == 'H') {
      sumLB += liter;
      sumKrB += kr;
     }
     else { // koden er V eller F
      sumLD += liter;
      sumKrD += kr;
     }
    }
   }
   leser.close();
   String ut = "\n" + "Omsetning" + "\n"
        + "Bensin: " + avrund(sumLB) + " liter  "
        + avrund(sumKrB) + " kr " + "\n"
        + "Diesel: " + avrund(sumLD) + " liter  "
        + avrund(sumKrD) + " kr " + "\n";
 
   // Utdatastrøm åpnes
   FileWriter skrivekobling = new FileWriter(fil, true);
   // Her betyr Append=true innholdet skal legges til på slutten
   PrintWriter skriver = new PrintWriter(skrivekobling);
   skriver.println(ut);
   skriver.close();
   showMessageDialog(null, "Registrering vellykket!");
  }
  catch (FileNotFoundException e) {
   showMessageDialog(null, "Problem, finner ikke filen!");
  }
  catch (NumberFormatException e) {
   showMessageDialog(null, "Problem, innholdet kan ikke håndteres!");
  }
  catch (Exception e) {
   showMessageDialog(null, "Uidentifisert problem!");
  }
 }
 
 private static int avrund(double tall) {
 // Hjelpemetoden avrunder til nærmeste heltall
   return (int)(tall + 0.5);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.