VareSok.java [Last ned]

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.sql.*;
import java.text.DecimalFormat;
import javax.swing.*;
 
 
/**
 * Programmet tilbyr et GUI for å søke i en SQLite-database.
 * Brukeren skriver inn et varenummer, og programmet viser
 * navnet, prisen og lagerantallet for varen.
 *
 * Det er forutsatt at SQL-skript nederst i denne filen
 * er kjørt, slik at tabellen Vare finnes i databasen butikk.db.
 * 
 */
public class VareSok extends JFrame 
 implements ActionListener, WindowListener {
 
 private String jdbcDriver = "org.sqlite.JDBC";
 private String url    = "jdbc:sqlite:butikk.db";
 
 private Connection conn = null;
 
 private JTextField txtNr, txtNavn, txtPris, txtAntall;
 private JButton  btnSøk, btnRensk;
 
 
 public static void main(String[] args) {
  VareSok gui = new VareSok();
  gui.setTitle("Varesøk");
  gui.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  gui.opprettGUI();
  gui.pack();
  gui.setVisible(true);
  gui.kobleOpp();
 }
 
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  if (e.getSource() == btnRensk)
   rensk();
  else
   finnVare();
 }
 
 
 // Lukker databaseforbindelsen når programmet avslutter
 public void windowClosing(WindowEvent e) {
  kobleNed();
 }
 
 
 // Disse kan bare stå tomme
 public void windowActivated(WindowEvent e)  {}
 public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}
 public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}
 public void windowIconified(WindowEvent e)  {}
 public void windowClosed(WindowEvent e)   {}
 public void windowOpened(WindowEvent e)   {}
 
 
 // Oppretter brukergrensesnittet
 private void opprettGUI() {
  JPanel pnlSkjema = new JPanel();
 
  // Setter opp etiketter og tekstfelt i 4 rader 
  // og 2 kolonner, med 5 piksler luft horisontalt
  // og vertikalt. Gir et brukbart resultat, men
  // litt for mye luft til venstre i vinduet.
  GridLayout layout = new GridLayout(4, 2, 5, 5);
  pnlSkjema.setLayout(layout);
 
  txtNr   = new JTextField(15);
  txtNavn  = new JTextField(15);
  txtPris  = new JTextField(15);
  txtAntall = new JTextField(15);
 
  leggTilFelt(pnlSkjema, "Varenr:", txtNr);
  leggTilFelt(pnlSkjema, "Navn:",  txtNavn);
  leggTilFelt(pnlSkjema, "Pris:",  txtPris);
  leggTilFelt(pnlSkjema, "Antall:", txtAntall);
 
  JPanel knapper = new JPanel();
  btnSøk  = new JButton("Søk");
  btnRensk = new JButton("Rensk");
  knapper.add(btnSøk);
  knapper.add(btnRensk);
 
  add(pnlSkjema, BorderLayout.CENTER);
  add(knapper,  BorderLayout.SOUTH);
 
  txtNr.addActionListener(this);
  btnSøk.addActionListener(this);
  btnRensk.addActionListener(this);
 
  txtNavn.setEditable(false);
  txtPris.setEditable(false);
  txtAntall.setEditable(false);
 
 } 
 
 
 // Hjelpemetode som legger ut et tekstfelt med
 // tilhørende etikett i et panel.
 private void leggTilFelt(JPanel panel, String ledetekst, JTextField txt) {
  JLabel label = new JLabel(ledetekst);
  label.setHorizontalAlignment(JLabel.RIGHT);
  panel.add(label);
  panel.add(txt);
 }
 
 
 // Kobler opp til databasen.
 private void kobleOpp() {
  try {
   Class.forName(jdbcDriver);
   conn = DriverManager.getConnection(url); 
  }
  catch (ClassNotFoundException e) {
   feil("Fant ikke JDBC-driver " + jdbcDriver + "\n" + e.toString());
  }
  catch (SQLException e) {
   feil("Oppkobling til databasen " + url + " feilet.\n" + e.toString());
  }
 }
 
 
 // Lukker forbindelsen til databasen.
 private void kobleNed() {
  try {
   if (conn != null)
    conn.close();
  }
  catch (SQLException e) {
   feil("Klarte ikke å lukke forbindelsen til databasen " + url + "\n" + e.toString());
  }
 }
 
 
 // Utfører databasesøk og oppdaterer tekstfeltene.
 private void finnVare() {
  try {
   String nr = txtNr.getText();
   String sql = "SELECT * FROM Vare WHERE Nr = " + nr;
 
   Statement stmt = conn.createStatement();
   ResultSet rs  = stmt.executeQuery(sql);
 
   DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.00");
 
   String navn;
   double pris;
   int  antall;
 
   // Likhetstest på en primærnøkkelkolonne medfører
   // at vi får 0 eller 1 rad i spørreresultatet.
 
   if (rs.next()) {
    navn  = rs.getString("Navn");
    pris  = rs.getDouble("Pris");
    antall = rs.getInt("Antall");
 
    txtNavn.setText(navn);
    txtPris.setText(df.format(pris));
    txtAntall.setText(Integer.toString(antall));
   }
   else 
    rensk();
  }
  catch (SQLException e) {
   feil("Spørring mot databasen feilet.\n" + e.toString());
  }
 }
 
 
 // Rensker tekstfeltene
 private void rensk() {
  txtNr.setText("");
  txtNavn.setText("");
  txtPris.setText("");
  txtAntall.setText("");
 }
 
 
 // Viser en feilmelding, lukker forbindelsen til
 // databasen og avslutter programmet.
 private void feil(String msg) {
  kobleNed();
  JOptionPane.showMessageDialog(this, msg);
  System.exit(-1);
 }
 
}
 
 
 
/* 
 
create table Vare
(
 Nr   integer primary key,
 Navn  varchar(50),
 Pris  decimal(8,2),
 Antall integer
);
 
insert into Vare values(1, 'Spade', 220.50, 23);
insert into Vare values(2, 'Hakke', 199.00, 17);
insert into Vare values(3, 'Spett', 170.00, 58);
 
*/
 
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.