PositivSummering.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser ett og ett positivt heltall (kontrolleres),
 * og beregner summen av dem. Det er satt en lytter på tekstfeltet
 * som brukes til innlesing av tallene. Summen så langt vises i et
 * eget tekstfelt, mens feilmeldinger gis i et eget tekstfelt.
 */
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class PositivSummering extends JFrame implements ActionListener {
 
 JTextField tallFelt, sumFelt, feilFelt;
 JButton sumKnapp, blankKnapp;
 int sum = 0;
 
 public static void main(String[] args) {
  PositivSummering vindu = new PositivSummering();
  vindu.setTitle("Summering");
  vindu.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  vindu.opprettGUI();
  vindu.pack();
  vindu.setVisible(true);
 }
 
 private void opprettGUI() {
  setLayout( new FlowLayout() );
  JLabel tallEtikett = new JLabel("Tall:");
  add(tallEtikett);
  tallFelt = new JTextField(4);
  tallFelt.addActionListener(this);
  // Setter en lytter på dette tekstfeltet!
  // Trykk på Enter-knappen gir en hendelse.
  add(tallFelt);
  sumKnapp = new JButton(" + ");
  sumKnapp.addActionListener(this);
  add(sumKnapp);
  JLabel sumEtikett = new JLabel("Sum:");
  add(sumEtikett);
  sumFelt = new JTextField(4);
  add(sumFelt);
  blankKnapp = new JButton(" Blank ut ");
  blankKnapp.addActionListener(this);
  add(blankKnapp);
  feilFelt = new JTextField(14);
  add(feilFelt);
 }
 
 public void actionPerformed (ActionEvent e) {
  if ( e.getSource() == sumKnapp || e.getSource() == tallFelt )
   try {
    int tall = Integer.parseInt( tallFelt.getText() );
    if ( tall > 0 ) {
     sum += tall;
     sumFelt.setText(""+sum);
    }
    else
     feilFelt.setText("Kun positive tall!");
   }
   catch (Exception ex) {
    	feilFelt.setText("Ulovlig inndata!");
   }
  else if ( e.getSource() == blankKnapp ) {
   tallFelt.setText("");
   sumFelt.setText("");
   feilFelt.setText("");
   sum = 0;
  }
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.