Editor.java [Last ned]

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.swing.*;
 
 
/*
 * Programmet er en enkel editor (videreføring av oppgave 8),
 * med mulighet for lagring til fil, samt klipp-og-lim.
 *
 * "Klipp-og-lim" ved hjelp av knappene/menyvalgene fungerer
 * kun internt i programmet (som beskrevet i oppgaveteksten).
 * CTRL-C, CTRL-X og CTRL-V fungerer på vanlig måte i skriveområdet,
 * men dette bygger altså på standard funksjonalitet i JTextArea.
 *
 * Merk: Menyer blir omtalt på side 346/347 i boken, men bruker 
 * klasser fra AWT og ikke Swing. Alle forekomster av klassene 
 * MenuBar, Menu og MenuItem bør altså erstattes av henholdsvis
 * JMenuBar, JMenu og JMenuItem, og metoden setMenuBar bør erstattes
 * av setJMenuBar. Dette er rettet opp i koden under.
 *
 */
public class Editor extends JFrame
 implements ActionListener, WindowListener {
 
 private JPanel   pnlKnapper;
 private JButton  btnKlippUt, btnKopier, btnLimInn;
 private JTextArea txtEd;
 private JTextField txtStatus;
 private JMenuBar  menylinje;
 private JMenu   mnuFil, mnuRediger;
 private JMenuItem mitNy, mitÅpne, mitLagre, mitAvslutt,
           mitKlippUt, mitKopier, mitLimInn;
 
 // "Utklippstavle" ved bruk av Kopier og Klipp ut
 private String   utklipp = "";
 
 
 public static void main(String[] args) {
  Editor gui = new Editor();
  gui.setTitle("Editor");
  gui.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  gui.setSize(600, 600);
  gui.setVisible(true);
 }
 
 
 public Editor() {
 
  // Lag meny-objekter
  menylinje = new JMenuBar();
  mnuFil = new JMenu("Fil");
  mnuRediger = new JMenu("Rediger");
  mitNy = new JMenuItem("Ny");
  mitÅpne = new JMenuItem("Åpne");
  mitLagre = new JMenuItem("Lagre");
  mitAvslutt = new JMenuItem("Avslutt");
  mitKlippUt = new JMenuItem("Klipp ut");
  mitKopier = new JMenuItem("Kopier");
  mitLimInn = new JMenuItem("Lim inn");
 
  // Lag og konfigurer skriveområde
  txtEd = new JTextArea(80, 40);
  txtEd.setLineWrap(true);
  txtEd.setWrapStyleWord(true);
 
  // Lag øvrige GUI-objekter
  pnlKnapper = new JPanel();
  btnKlippUt = new JButton("Klipp ut");
  btnKopier = new JButton("Kopier");
  btnLimInn = new JButton("Lim inn");
  txtStatus = new JTextField(80);
 
  // Bygg menysystem
  mnuFil.add(mitNy);
  mnuFil.add(mitÅpne);
  mnuFil.add(mitLagre);
  mnuFil.add(mitLagre);
  mnuFil.addSeparator();
  mnuFil.add(mitAvslutt);
  mnuRediger.add(mitKlippUt);
  mnuRediger.add(mitKopier);
  mnuRediger.add(mitLimInn);
  menylinje.add(mnuFil);
  menylinje.add(mnuRediger);
  this.setJMenuBar(menylinje);
 
  // Sett layout
  this.setLayout(new BorderLayout());
  FlowLayout FL = new FlowLayout();
  FL.setAlignment(FlowLayout.LEFT);
  pnlKnapper.setLayout(FL);
 
  // Legg komponenter inn i paneler
  pnlKnapper.add(btnKlippUt);
  pnlKnapper.add(btnKopier);
  pnlKnapper.add(btnLimInn);
  this.add(pnlKnapper, BorderLayout.NORTH);
  this.add(txtEd, BorderLayout.CENTER);
  this.add(txtStatus, BorderLayout.SOUTH);
 
  // Lytt på relevante komponenter og menyvalg
  btnKlippUt.addActionListener(this);
  btnKopier.addActionListener(this);
  btnLimInn.addActionListener(this);
  mitNy.addActionListener(this);
  mitÅpne.addActionListener(this);
  mitLagre.addActionListener(this);
  mitAvslutt.addActionListener(this);
  mitKlippUt.addActionListener(this);
  mitKopier.addActionListener(this);
  mitLimInn.addActionListener(this);
  this.addWindowListener(this);
 }
 
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  if (e.getSource() == btnKlippUt || e.getSource() == mitKlippUt) {
   utklipp = txtEd.getSelectedText();
   txtEd.replaceSelection("");
  }
  else if (e.getSource() == btnKopier || e.getSource() == mitKopier)
   utklipp = txtEd.getSelectedText();
  else if (e.getSource() == btnLimInn || e.getSource() == mitLimInn)
   txtEd.replaceSelection(utklipp);
  else if (e.getSource() == mitNy)
   txtEd.setText("");
  else if (e.getSource() == mitÅpne)
   åpneFil();
  else if (e.getSource() == mitLagre)
   lagreFil();
  else if (e.getSource() == mitAvslutt)
   avslutt();
 }
 
 
 public void windowClosing(WindowEvent e) {
  avslutt();
 }
 
 
 public void windowIconified(WindowEvent e)  {}
 public void windowOpened(WindowEvent e)   {}
 public void windowClosed(WindowEvent e)   {}
 public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}
 public void windowActivated(WindowEvent e)  {}
 public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}
 
 
 private void avslutt() {
  System.exit( 0 );
 }
 
 
 // Leser innholdet på en fil og viser det i skriveområdet
 private void åpneFil() {
  try {
   String filnavn = lesFilnavn(false);
   Scanner leser = new Scanner( new File(filnavn) );
   leser.useDelimiter("\\Z");
   String innhold = leser.next();
   txtEd.setText(innhold);
  }
  catch (IOException e) {
   txtStatus.setText("Klarte ikke å åpne filen.\n" + e.toString());
  }
 }
 
 
 // Lagrer innholdet i skriveområdet til fil
 private void lagreFil() {
  try {
   String filnavn = lesFilnavn(true);
   PrintWriter skriver = new PrintWriter(filnavn);
   skriver.print(txtEd.getText());
   skriver.close();
  }
  catch (IOException e) {
   txtStatus.setText("Klarte ikke å lagre til fil.\n" + e.toString());
  }
 }
 
 
 // Leser inn et filnavn fra brukeren vha JFileDialog.
 // Parameter lagre bestemmer om det skal vises en
 // "lagre-dialog" eller "åpne-dialog".
 private String lesFilnavn(boolean lagre) {
  String filnavn = null;
  JFileChooser filvelger = new JFileChooser();
  filvelger.setCurrentDirectory(new File("."));
  int status = 0;
  if (lagre)
   status = filvelger.showSaveDialog(null);
  else
   status = filvelger.showOpenDialog(null);
  if (status == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
   File fil = filvelger.getSelectedFile();
   filnavn = fil.getAbsolutePath();
  }
  return filnavn;
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.