BinaerSok.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
 
/*
 * Program som deklarerer og tester en metode for
 * å gjøre binærsøk i en sortert ansattsamling.
 *
 * Testing gjøres ved hjelp av en egen testmetode
 * som kaller søkemetoden med en søkeverdi og
 * sammenligner returverdien med en fasit.
 * 
 * Se junit.org for et profesjonelt testeverktøy.
 *
 */
public class BinaerSok {
 
 private static Ansatt[] tabell;
 private static int   nesteLedige;
 
 public static void main(String[] args) {
 
  // Setter av plass til 10 objekt
  tabell = new Ansatt[10];
  nesteLedige = 0;
 
  // Tester finnPos-metoden på tom tabell
  boolean ok = testFinnPos(99, -1); // Ansatt 99 skal inn i pos 0
 
  // Fyller tabellen med 3 Ansatt-objekt
  // satt inn i stigende rekkefølge.
  tabell[0] = new Ansatt(5, "Jan", "Li",  420000);
  tabell[1] = new Ansatt(10, "Lise", "Moen", 521000);
  tabell[2] = new Ansatt(15, "Kari", "Enger", 477000);
 
  nesteLedige = 3;
 
  // Tester finnPos-metoden
 
  // Søk etter objekt som finnes
  ok = ok && testFinnPos(5, 0); // Ansatt 5 ligger i pos 0
  ok = ok && testFinnPos(10, 1);
  ok = ok && testFinnPos(15, 2);
 
  // Søk etter objekt som ikke finnes
  ok = ok && testFinnPos(1, -1);  // Ansatt 1 skal inn i pos 0
  ok = ok && testFinnPos(7, -2);  // Ansatt 7 skal inn i pos 1
  ok = ok && testFinnPos(12, -3);  // Ansatt 7 skal inn i pos 2
  ok = ok && testFinnPos(20, -4);
 
  // Setter inn en ansatt til slik at tabellen
  // inneholder et partall antall ansatte.
  tabell[3] = new Ansatt(17, "Mette", "Lier", 770000);
  nesteLedige = 4;
 
  // Gjentar tester av finnPos-metoden
 
  // Søk etter objekt som finnes
  ok = ok && testFinnPos(5, 0);
  ok = ok && testFinnPos(10, 1);
  ok = ok && testFinnPos(15, 2);
  ok = ok && testFinnPos(17, 3);
 
  // Søk etter objekt som ikke finnes
  ok = ok && testFinnPos(1, -1);
  ok = ok && testFinnPos(7, -2);
  ok = ok && testFinnPos(12, -3);
  ok = ok && testFinnPos(16, -4);
  ok = ok && testFinnPos(20, -5);
 
  if (ok)
   out.println("Alle tester ok.");
 }
 
 
 // Finner posisjonen til et Ansatt-objekt, gitt et
 // ansattnr. Hvis objektet ikke finnes, returnerer
 // metoden en negativ verdi pos, som er slik at et
 // evt. nytt objekt med dette ansattnummeret skal
 // inn på posisjon -pos-1.
 //
 // Antar at tabellen er sortert mhp ansattnummer,
 // og kan dermed bruke binærsøk.
 private static int finnPos(int ansNr) {
 
  boolean funnet = false;
  int nedre = 0;
  int øvre = nesteLedige-1;
  int pos = 0;
 
  while (!funnet && nedre<=øvre) {
   pos = (nedre+øvre) / 2;
 
   if ( tabell[pos].getAnsNr() == ansNr )
    funnet = true;
   else if (tabell[pos].getAnsNr() < ansNr)
    nedre = pos+1;
   else
    øvre = pos-1;
  }
 
  if ( funnet )
   return pos;
  else {
   if (nesteLedige == 0) // tom tabell
    return -1;
   else {
    if (tabell[pos].getAnsNr() < ansNr)
     pos++;
    // Nytt objekt skal inn i posisjon pos.
    // Dette blir kodet som posisjon -(pos+1).
    return -(pos+1);
   }
  }
 }
 
 // Metode for å teste finnPos-metoden.
 // Tar et ansattnr og en posisjon (fasit) som parametre,
 // og returnerer true hvis finnPos(ansNr) returnerer fasit.
 private static boolean testFinnPos(int ansNr, int fasit) {
  int pos = finnPos(ansNr);
  boolean ok = ( pos == fasit );
  if (!ok)
   out.println("Søk etter " + ansNr + " feilet. Returnerte " + pos);
  return ok;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.