SortertAnsattSamling.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
 
/*
 * Klasse for representasjon av en sortert samling
 * av Ansatt-objekt. Klassen har metoder for
 * søk, innsetting og sletting.
 *
 */
public class SortertAnsattSamling {
 
 private Ansatt[] tabell;
 private int   nesteLedige;
 
 
 public SortertAnsattSamling(int antall) {
  tabell = new Ansatt[antall];
  nesteLedige = 0;
 }
 
 
 // Finner ansatt, gitt ansattnummer.
 // Returnerer null hvis objektet ikke finnes.
 public Ansatt finn(int ansNr) {
  int pos = finnPos(ansNr);
  if (pos >= 0) // funnet!
   return tabell[pos];
  else
   return null;
 }
 
 
 
 // Setter inn en ansatt sortert. Returnerer false
 // hvis en ansatt med samme ansattnummer finnes,
 // eller det ikke er ledig plass, og true ellers.
 public boolean settInn(Ansatt a) {
  int pos = finnPos(a.getAnsNr());
 
  boolean ny = false;
  if (pos<0)
   ny = true;
  else if (pos == 0 && nesteLedige > 0)
   ny = (a.getAnsNr() != tabell[0].getAnsNr());
 
  if ( ny && nesteLedige < tabell.length ) {
   pos = (-pos)-1;
   for (int i=nesteLedige; i>pos; i--)
    tabell[i] = tabell[i-1];
   tabell[pos] = a;
   nesteLedige++;
   return true;
  }
  else
   return false;
 }
 
 
 // Sletter en ansatt, gitt ansattnummer. Returnerer
 // false hvis objektet ikke finnes, true ellers.
 // Sørger for å beholde ansattsamlingen sortert.
 public boolean slett(int ansNr) {
  int pos = finnPos(ansNr);
 
  boolean finnes = true;
  if (pos<0)
   finnes = false;
  else if (pos == 0 && nesteLedige > 0)
   finnes = (ansNr == tabell[0].getAnsNr());
 
  if (finnes) {
   for (int i=pos; i<nesteLedige-1; i++)
    tabell[i] = tabell[i+1];   
   nesteLedige--;
   return true;
  }
  else
   return false;
 }
 
 
 public String toString() {
  String svar = "";
  for (int i=0; i<nesteLedige; i++)
   svar += tabell[i].toString() + "\n";
 
  return svar;
 }
 
 
 // Finner posisjonen til et Ansatt-objekt, gitt et
 // ansattnr. Hvis objektet ikke finnes, returnerer
 // metoden en negativ verdi pos, som er slik at et
 // evt. nytt objekt med dette ansattnummeret skal
 // inn på posisjon -pos-1.
 //
 // Antar at tabellen er sortert mhp ansattnummer,
 // og kan dermed bruke binærsøk.
 private int finnPos(int ansNr) {
 
  boolean funnet = false;
  int nedre = 0;
  int øvre = nesteLedige-1;
  int pos = 0;
 
  while (!funnet && nedre<=øvre) {
   pos = (nedre+øvre) / 2;
 
   if ( tabell[pos].getAnsNr() == ansNr )
    funnet = true;
   else if (tabell[pos].getAnsNr() < ansNr)
    nedre = pos+1;
   else
    øvre = pos-1;
  }
 
  if ( funnet )
   return pos;
  else {
   if (nesteLedige == 0) // tom tabell
    return -1;
   else {
    if (tabell[pos].getAnsNr() < ansNr)
     pos++;
    // Nytt objekt skal inn i posisjon pos.
    // Dette blir kodet som posisjon -(pos+1).
    return -(pos+1);
   }
  }
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.