Automat.java [Last ned]

/* 
 * Modellklasse for å simulere en enkel automat.
 * Denne versjonen kan levere kafffe, sjokolade og brus.
 *
 * En bestilling gjennomføres ved først å legge på
 * mynter (metoden leggPå kalles et antall ganger),
 * og så velge produkt (metoden velgProdukt kalles
 * 1 gang). I det produkt velges vil automaten sjekke
 * om bestillingen lar seg gjennomføre, beregne
 * vekslepenger, telle ned beholdningen av penger
 * produkt (hvis mulig å levere). Status om bestillingen
 * kan deretter avleses med metodene valgtProdukt,
 * sumLagtPå og statusmelding. For testing finnes også
 * en metode toString som viser innholdet i automaten.
 *
 * Mulig generalisering:
 * Data om konkrete produkt og myntenheter lagres i
 * et antall tabeller. Ved å sende med innholdet i 
 * disse tabellene som parametre til konstruktøren 
 * (eller legge på metoder for å "fylle på" automaten)
 * kan klassen Automat gjøres helt uavhengig av
 * konkrete produkt og myntenheter. Slik det er nå
 * må klassen redigeres og rekompileres ved endring
 * (nye produkt og/eller myntenheter).
 *
 * En mer objektorientert variant:
 * Ved å innføre hjelpeklasser Produkt og Mynt kan
 * beholdningen i automaten representeres ved to
 * referansetabeller (erstatter de fem tabellene
 * prodNavn, prodPriser, produkt, myntEnheter og mynter).
 *
 */
 
public class Automat {
 
 // Konstanter som oppsummerer status for siste bestilling
 private static final int IKKE_AVSLUTTET  = 0;
 private static final int OK        = 1;
 private static final int UTSOLGT     = 2;
 private static final int LAGT_PÅ_FOR_LITE = 3;
 private static final int KAN_IKKE_VEKSLE = 4;
 
 
 // Standardbeholdning av produkt ved oppstart
 private String[] prodNavn  = { "Kaffe", "Sjokolade", "Brus" };
 private int[]  prodPriser = { 5,    8,      12   };
 private int[]  produkt   = { 50,   50,     50   };
 
 // Standardbeholdning av mynter ved oppstart
 // For at beregning av vekslepenger skal bli korrekt
 // må myntenhetene være sortert stigende.
 private int[]  myntEnheter = { 1, 5, 10, 20 };
 private int[]  mynter   = { 50, 50, 50, 50 };
 
 
 // Aktiv bestilling
 private int   lagtPå;    // Sum lagt på
 private String  valgtProdukt; // Hvilket produkt er valgt (hvis noen)
 private int   status;    // Status for bestillingen
 private int   retur;     // Beløp som skal tilbakebetales
 private int[]  vekslepenger; // Vekslepenger
 
 
 
 
 // Initiering.
 public Automat() {
  vekslepenger = new int[myntEnheter.length];
  nullstill();
 }
 
 
 // Legg en ny mynt på automaten.
 // Returnerer true hvis mynten er lovlig.
 public boolean leggPå( int mynt ) {
 
  // Er dette første mynt i en ny bestilling?
  if (status != IKKE_AVSLUTTET)
   nullstill();
 
  // Sjekk at mynten er lovlig
  int pos = myntPos(mynt);
 
  if (pos>=0) {
 
   // Oppdater sum lagt på i aktiv bestilling
   lagtPå = lagtPå + mynt;
 
   // Oppdater mynt-samlingene
   mynter[pos]++;
  }
 
  return (pos>=0);
 }
 
 
 // Velg produkt.
 // Returnerer true hvis produktet er lovlig.
 // Hvis lovlig produkt beregnes også vekslepenger,
 // og både produktbeholdning og myntbeholdning blir
 // talt ned.
 public boolean velgProdukt( String produkt ) {
  valgtProdukt = produkt;
  int pos = prodPos(produkt);
 
  if (pos>=0) {       // Lovlig produkt
   sjekkProdukt(pos);   // Utsolgt?
   sjekkBeløp();      // Lagt på nok penger?
 
   if (mulig())
    if (!beregnVekslepenger(retur)) // Prøv å veksle
     status = KAN_IKKE_VEKSLE;
 
   if (!mulig())
    beregnVekslepenger(lagtPå); // Gi tilbake det som er lagt på
 
   leverVekslepenger();
   if (mulig())
    leverProdukt(pos);
  }
 
  // Hvis brukeren velger et lovlig produkt blir bestillingen "avsluttet",
  // men ikke nødvendigvis med suksess. Hvis det ikke er mulig blir bare
  // pengene som er lagt på betalt ut, og statusmeldingen viser feilen
  // (f.eks. at automaten er utsolgt).
  if (pos>=0 && mulig())
   status = OK;
 
  return pos>=0;
 }
 
 
 // Hvilket produkt er valgt?
 // Returnerer null hvis produkt ikke er valgt.
 public String valgtProdukt() {
  return valgtProdukt;
 }
 
 
 // Hvor mye penger er lagt på i aktiv bestilling?
 public int sumLagtPå() {
  return lagtPå;
 }
 
 
 // Returnerer vekslepengene for aktiv bestilling,
 // og -1 hvis mynt er ulovlig/ukjent.
 public int vekslepenger(int mynt) {
  int pos = myntPos(mynt);
 
  if (pos>=0)
   return vekslepenger[pos];
  else
   return -1;
 }
 
 
 // Statusmelding for siste bestilling
 public String statusmelding() {
  String melding = null;
 
  if (status == IKKE_AVSLUTTET)
   melding = "Produkt er ikke valgt!";
  else if (status == UTSOLGT)
   melding = "Tom for " + valgtProdukt + "!";
  else if (status == LAGT_PÅ_FOR_LITE)
   melding = "Legg på mer penger!";
  else if (status == KAN_IKKE_VEKSLE)
   melding = "Kan ikke veksle!";
  else if (status == OK)
   melding = "Værsågod - her er " + valgtProdukt
        + " og " + retur + " kr. tilbake.";
 
  return melding;
 }
 
 
 // Presenterer tilstanden til automaten.
 // Nyttig under testing.
 public String toString() {
  String retur = visBestilling()
         + visProdukt()
         + visMynter()
         + "\n";
  return retur;
 }
 
 
 // Fyller på produkt, brukes ved testing.
 // Parameter antall er totalt antall etter påfyll.
 public void settProduktBeholdning(String p, int antall) {
  int pos = prodPos(p);
  produkt[pos] = antall;
 }
 
 
 // Fyller på produkt, brukes ved testing.
 // Parameter antall er totalt antall etter påfyll.
 public void settMyntBeholdning(int myntEnhet, int antall) {
  int pos = myntPos(myntEnhet);
  mynter[pos] = antall;
 }
 
 
 // H J E L P E M E T O D E R
 
 
 // Sjekker at det er lagt på nok penger.
 private void sjekkBeløp() {
  int pos = prodPos(valgtProdukt);
  if (pos>=0)
   if (lagtPå < prodPriser[pos])
    status = LAGT_PÅ_FOR_LITE;
   else
    retur = lagtPå - prodPriser[pos];
 }
 
 
 // Sjekk at produktet finnes og at det er minst 1 igjen.
 private void sjekkProdukt(int pos) {
  if (produkt[pos] == 0)
   status = UTSOLGT;
 }
 
 
 // Beregner hvor mange av hver mynt. Forsøker å gi tilbake
 // så store mynter som mulig. Må samtidig sjekke mynt-beholdningen.
 private boolean beregnVekslepenger(int beløp) {
 
  // Starter bakerst med største myntenhet
  int pos = myntEnheter.length-1;
  while (pos>=0 && beløp>0) {
   // Antall mynter av denne enheten, forutsatt stor nok myntbeholdning
   int ønsketRetur = beløp/myntEnheter[pos];
 
   // Tilpasser til myntbeholdningen
   int muligRetur = Math.min(ønsketRetur, mynter[pos]);
 
   // Oppdaterer vekslepenger med antall mynter av denne enheten
   vekslepenger[pos] = muligRetur;
 
   // Teller ned resterende beløp som skal leveres
   beløp -= muligRetur*myntEnheter[pos];
 
   // Ser på neste myntenhet (en mindre mynt)
   pos--;
  }
 
  return (beløp == 0);
 }
 
 
 // Sjekker om bestillingen lar seg gjennomføre.
 // Brukes etter at alle sjekkene er utført.
 private boolean mulig() {
  return status != UTSOLGT 
    && status != LAGT_PÅ_FOR_LITE
    && status != KAN_IKKE_VEKSLE;
 }
 
 
 
 // Finn posisjonen til et produkt (i produkttabellene).
 // Returnerer -1 hvis ikke finnes.
 private int prodPos(String produkt) {
  boolean funnet = false;
  int pos = 0;
  while (!funnet && pos<prodNavn.length) {
   if (produkt.equals(prodNavn[pos]))
    funnet = true;
   else
    pos++;
  }
 
  if (funnet)
   return pos;
  else
   return -1;
 }
 
 
 // Finn posisjonen til en mynt (i mynttabellene).
 // Returnerer -1 hvis ikke finnes.
 private int myntPos(int mynt) {
  boolean funnet = false;
  int pos = 0;
  while (!funnet && pos<myntEnheter.length) {
   if (mynt == myntEnheter[pos])
    funnet = true;
   else
    pos++;
  }
 
  if (funnet)
   return pos;
  else
   return -1;
 }
 
 
 // Leverer vekslepenger, dvs. at myntbeholdningen
 // blir talt ned med antallet i tabellen vekslepenger
 // (som allerede er beregnet).
 private void leverVekslepenger() {
  for (int i=0; i<mynter.length; i++)
   mynter[i] -= vekslepenger[i];
 }
 
 
 // Lever produkt, dvs. at produktbeholdningen
 // blir talt ned med 1 - hvis det er mulig.
 private void leverProdukt(int pos) {
  produkt[pos]--; 
 }
 
 
 // Klargjør for ny bestilling
 private void nullstill() {
  lagtPå = 0;
  valgtProdukt = null;
  status = IKKE_AVSLUTTET;
  retur = 0;
 
  for (int i=0; i<vekslepenger.length; i++)
   vekslepenger[i] = 0;
 }
 
 
 
 // Vis aktiv bestilling
 private String visBestilling() {
  String retur = "Automatens tilstand:\n"
   + "Lagt på: " + lagtPå + "\n"
   + "Valgt produkt: " + valgtProdukt + "\n";
  return retur;
 }
 
 
 // Vis beholdningen av produkt, brukes kun til testing.
 private String visProdukt() {
  String retur = "";
  for (int i=0; i<prodNavn.length; i++) {
   retur += prodNavn[i] + ": " + produkt[i] + "\n";
  }
  return retur;
 }
 
 
 // Vis myntbeholdningen, brukes kun til testing.
 private String visMynter() {
  String retur = "";
  for (int i=0; i<myntEnheter.length; i++) {
   retur += myntEnheter[i] + ": " + mynter[i] + "\n";
  }
  return retur;
 }
 
}
 
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.