Figurarkiv.java [Last ned]

import java.awt.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
 
 
/*
 * Arkivklasse for å representere en samling av figurer.
 *
 */
public class Figurarkiv {
 
 // Logisk tabell av Figur-objekt er representert
 // ved figurer[0]...figurer[nesteLedige-1].
 // Hvis merketPos>=0, er figurer[merketPos] merket.
 private Figur[] figurer;
 private int   nesteLedige;
 private int   merketPos;
 
 
 public Figurarkiv(int MAX) {
  figurer = new Figur[MAX];
  nesteLedige = 0;
  merketPos = -1;
 }
 
 
 public void settInn(Figur f) {
  if (nesteLedige < figurer.length)
   figurer[nesteLedige++] = f;
  else
   System.out.println("Ikk plass til flere figurer!");
 
  // Denne versjonen gir altså bare ut en feilmelding
  // når figurtabellen er full. Dette kan forbedres
  // enten ved å opprette en ny og større tabell, og
  // kopiere over innholdet. Eller ved å representere
  // figurene i en dynamisk datastruktur som f.eks.
  // ArrayList i java.util.
 }
 
 
 public void vis(Graphics g) {
  for (int i=0; i<nesteLedige; i++) {
   figurer[i].vis(g);
   if (i == merketPos)
    figurer[i].merk(g);
  }
 }
 
 
 public void merk(int x, int y) {
  boolean funnet = false;
  merketPos = nesteLedige-1;
  Punkt klikk = new Punkt(x, y);
 
  // Leter fra slutten av tabellen for først å få
  // undersøkt de objektene som er konstruert sist
  // (de ligger "øverst").
  while (merketPos>=0 && !funnet) {
   if (figurer[merketPos].på(klikk))
    funnet = true;
   else
    merketPos--;
  }
 }
 
 
 public String egenskaperMerket() {
  if (merketPos >= 0)
   return figurer[merketPos].egenskaper();
  else
   return "";
 }
 
 
 public void slett() {
  nesteLedige = 0;
 }
 
 
 public void slettMerket() {
  if (merketPos >= 0) {
   figurer[merketPos] = figurer[nesteLedige-1];
   merketPos = -1;
   nesteLedige--;
  }
 }
 
 
 public void endreFargePåMerket(Color f) {
  if (merketPos >= 0)
   figurer[merketPos].setFarge(f);
 }
 
 
 public void lesFraFil(String filnavn) {
  BufferedReader fil;
  try {
   slett(); // Nullstiller datastrukturen
   fil = new BufferedReader(
    new FileReader(filnavn));
   String linje = fil.readLine();
   while (linje != null) {
    Figur f = byggObjekt(linje);
    settInn(f);
    linje = fil.readLine();
   }
   fil.close();
  }
  catch (IOException e) {
   System.out.println("Feil ved lesing fra fil " + filnavn);
  }
 }
 
 
 public void skrivTilFil(String filnavn) {
  try {
   PrintWriter fil = new PrintWriter (
    new BufferedWriter(
     new FileWriter(filnavn, false )));
   for (int i=0; i<nesteLedige; i++)
    figurer[i].skrivTilFil(fil);
   fil.close();
  }
  catch (IOException e) {
   System.out.println("Feil ved skriving til fil " + filnavn);
  }
 }
 
 
 private Figur byggObjekt(String linje) {
  Figur fig = null;
  String[] deler = linje.split(Tegneprogram.SKILLETEGN);
  String objektType = deler[0];
  Color farge = new Color(Integer.parseInt(deler[1]));
  int x = Integer.parseInt(deler[2]);
  int y = Integer.parseInt(deler[3]);
 
  if (objektType.equals("P"))
   fig = new Punkt(farge, x, y);
  else if (objektType.equals("S")) {
   int r = Integer.parseInt(deler[4]);
   fig = new Sirkel(farge, x, y, r);
  }
  else if (objektType.equals("L")) {
   int x2 = Integer.parseInt(deler[4]);
   int y2 = Integer.parseInt(deler[5]);
   fig = new Linjestykke(farge, x, y, x2, y2);
  }
  else if (objektType.equals("R")) {
   int bredde= Integer.parseInt(deler[4]);
   int høyde = Integer.parseInt(deler[5]);
   fig = new Rektangel(farge, x, y, bredde, høyde);
  }
  else if (objektType.equals("T")) {
   int[] xTab = new int[3];
   int[] yTab = new int[3];
   xTab[0] = x; yTab[0] = y;
   xTab[1]= Integer.parseInt(deler[4]);
   yTab[1] = Integer.parseInt(deler[5]);
   xTab[2]= Integer.parseInt(deler[6]);
   yTab[2] = Integer.parseInt(deler[7]);
   fig = new Trekant(farge, xTab, yTab);
  }
 
  return fig;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.