Tegneprogram.java [Last ned]

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
 
 
/*
 * Brukergrensesnitt for tegneprogrammet.
 *
 * Brukeren kan konstruere punkt, linjestykker,
 * rektangel, sirkler og trekanter, med mulighet
 * for å styre plassering, form og farge.
 *
 * Brukeren kan også merke geometriobjekt, få
 * skrevet ut egenskaper om objektene, og endre farge
 * på objektene.
 *
 * Programmet kan lagre/lese geometriobjekter
 * til/fra tekstfiler.
 *
 */
public class Tegneprogram extends JFrame
 implements ActionListener, MouseListener {
 
 // Størrelse på vinduet
 private static int BREDDE = 800;
 private static int HØYDE = 800;
 
 // Maksimalt antall figurer
 private static int MAKS  = 1000;
 
 
 // Avstand i piksler på skjerm som kan tolereres for
 // å godta et "treff" ved merking av geometriobjekt.
 public static final int TOLERANSE = 5;
 
 //Skilletegn mellom verdier ved lagring til fil.
 public static final String SKILLETEGN = ";";
 
 // Fargen som blir brukt for å vise at et geometriobjekt er merket.
 public static final Color MERKEFARGE = Color.RED;
 
 
 // GUI-komponenter
 private JRadioButton btnPunkt, btnLinjestykke,
            btnRektangel, btnSirkel,
            btnTrekant, btnMerk, btnSlett;
 private JButton   btnFarge, btnNy, btnLes, btnLagre;
 private JTextField  txtInfo;
 
 
 private Tegneflate  flate;  // Viser geometriobjektene
 private Figurarkiv  arkiv;  // Datastrukturen
 
 private int     x1, y1;  // Musmarkørens posisjon
 
 
 public static void main(String[] args) {
  Tegneprogram GUI = new Tegneprogram();
  GUI.setVisible(true);
 }
 
 
 public Tegneprogram() {
  arkiv = new Figurarkiv(MAKS);
  initGUI();
 }
 
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  if (e.getSource() == btnFarge) {
   Color f = new JColorChooser().
    showDialog(null, "Velg farge", Color.BLACK);
   btnFarge.setForeground(f);
   arkiv.endreFargePåMerket(f);
  }
  else if (e.getSource() == btnLes) {
   String filnavn = lesFilnavn(false);
   if (filnavn != null)
    arkiv.lesFraFil(filnavn);
  }
  else if (e.getSource() == btnLagre) {
   String filnavn = lesFilnavn(true);
   if (filnavn != null)
    arkiv.skrivTilFil(filnavn);
  }
  else if (e.getSource() == btnNy) {
   arkiv.slett();
   btnFarge.setForeground(Color.BLACK);
  }
  repaint();
 }
 
 
 public void mouseClicked(MouseEvent e) {}
 public void mouseEntered(MouseEvent e) {}
 public void mouseExited(MouseEvent e) {}
 
 
 public void mousePressed(MouseEvent e) {
 
  x1 = e.getX();
  y1 = e.getY();
 
  if (btnMerk.isSelected()) {
   arkiv.merk(x1, y1);
   txtInfo.setText(arkiv.egenskaperMerket());
  }
  else if (btnSlett.isSelected()) {
   arkiv.merk(x1, y1);
   arkiv.slettMerket();
  }
 
  repaint();
 }
 
 
 public void mouseReleased(MouseEvent e) {
 
  int x2 = e.getX();
  int y2 = e.getY();
 
  if (btnPunkt.isSelected()) {
   Punkt P = new Punkt(farge(), x2, y2);
   arkiv.settInn(P);
  }
  else if (btnLinjestykke.isSelected()) {
   Linjestykke L = new Linjestykke(farge(), x1, y1, x2, y2);
   arkiv.settInn(L);
  }
  else if (btnRektangel.isSelected()) {
   int venstre = Math.min(x1, x2);
   int topp = Math.min(y1, y2);
   int bredde = Math.abs(x1 - x2);
   int høyde = Math.abs(y1 - y2);
   Rektangel R = new Rektangel(farge(), venstre, topp, bredde, høyde);
   arkiv.settInn(R);
  }
  else if (btnSirkel.isSelected()) {
   int venstre = Math.min(x1, x2);
   int topp = Math.min(y1, y2);
   Punkt p1 = new Punkt(x1, y1);
   Punkt p2 = new Punkt(x2, y2);
   int radius = (int) (p1.avstand(p2) / 2);
 
   Sirkel S = new Sirkel(farge(), venstre, topp, radius);
   arkiv.settInn(S);
   // Starten på linjen (p1, p2) blir øvre, venstre hjørne i
   // den omsluttende boksen til sirkelen, og lengden
   // på linjen bestemmer diameteren. Brukeren kan
   // altså lage en sirkel f.eks. ved å trekke en
   // linje rett nedover.
  }
  else if (btnTrekant.isSelected()) {
   int[] xTab = new int[3];
   int[] yTab = new int[3];
   xTab[0] = x1; yTab[0] = y1;
   Punkt p1 = new Punkt(x1, y1);
   Punkt p2 = new Punkt(x2, y2);
   int g = 1 + (int) (p1.avstand(p2) / 2);
   Punkt v = new Punkt(-(y2 - y1), x2 - x1);
   v.x = v.x/g;  v.y = v.y/g;
   xTab[1] = x2+g*v.x; yTab[1] = y2+g*v.y;
   xTab[2] = x2-g*v.x; yTab[2] = y2-g*v.y;
 
   Trekant T = new Trekant(farge(), xTab, yTab);
   arkiv.settInn(T);
   // Starten på linjen blir toppunkt i trekanten, og lengden
   // på linjen bestemmer høyden. Lager en 'slags' likesidet
   // trekant der grunnlinjen blir like lang som høyden.
  }
 
  repaint();
 }
 
 
 
 /* P R I V A T E  H J E L P E M E T O D E R */
 
 
 private void initGUI() {
  this.setTitle("Tegneprogram");
  this.setDefaultCloseOperation(
   JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  this.setSize(BREDDE, HØYDE);
 
  flate = new Tegneflate(arkiv);
 
  JPanel venstre = new JPanel();
  JPanel knapper = new JPanel();
 
  btnPunkt = new JRadioButton("Punkt");
  btnLinjestykke = new JRadioButton("Linjestykke");
  btnRektangel = new JRadioButton("Rektangel");
  btnSirkel = new JRadioButton("Sirkel");
  btnTrekant = new JRadioButton("Trekant");
  btnMerk = new JRadioButton("Merk");
  btnSlett = new JRadioButton("Slett");
 
  btnFarge = new JButton("Farge...");
  btnNy = new JButton("Ny");
  btnLes = new JButton("Les");
  btnLagre = new JButton("Lagre");
 
  txtInfo = new JTextField( 80 );
 
  this.getContentPane().setLayout(
   new BorderLayout());
  venstre.setLayout(new BorderLayout());
  knapper.setLayout(new GridLayout(11, 1));
 
  knapper.add(btnPunkt);
  knapper.add(btnLinjestykke);
  knapper.add(btnRektangel);
  knapper.add(btnSirkel);
  knapper.add(btnTrekant);
  knapper.add(btnFarge);
  knapper.add(btnMerk);
  knapper.add(btnSlett);
  knapper.add(btnNy);
  knapper.add(btnLes);
  knapper.add(btnLagre);
 
  venstre.add(knapper, BorderLayout.NORTH);
  this.getContentPane().
   add(venstre, BorderLayout.WEST);
  this.getContentPane().
   add(flate, BorderLayout.CENTER);
  this.getContentPane().
   add(txtInfo, BorderLayout.SOUTH);
 
  ButtonGroup grpFigurer = new ButtonGroup();
  grpFigurer.add(btnPunkt);
  grpFigurer.add(btnLinjestykke);
  grpFigurer.add(btnRektangel);
  grpFigurer.add(btnSirkel);
  grpFigurer.add(btnTrekant);
  grpFigurer.add(btnMerk);
  grpFigurer.add(btnSlett);
 
  btnPunkt.addActionListener(this);
  btnLinjestykke.addActionListener(this);
  btnRektangel.addActionListener(this);
  btnSirkel.addActionListener(this);
  btnTrekant.addActionListener(this);
  btnFarge.addActionListener(this);
  btnMerk.addActionListener(this);
  btnSlett.addActionListener(this);
  btnNy.addActionListener(this);
  btnLes.addActionListener(this);
  btnLagre.addActionListener(this);
 
  flate.addMouseListener(this);
 
  txtInfo.setEditable(true);
  btnPunkt.setSelected(true);
 }
 
 
 private Color farge() {
  return btnFarge.getForeground();
 }
 
 
 private String lesFilnavn(boolean lagre) {
  String filnavn = null;
  JFileChooser filvelger = new JFileChooser();
  filvelger.setCurrentDirectory(new File("."));
  int status = 0;
  if (lagre)
   status = filvelger.showSaveDialog(null);
  else
   status = filvelger.showOpenDialog(null);
  if (status == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
   File fil = filvelger.getSelectedFile();
   filnavn = fil.getAbsolutePath();
  }
  return filnavn;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.